facebook feed

Grupa Fotograficzna Indygo


Indygo

Jest projektem fotograficznym wywoł‚anym w kwietniu 2008 roku po ostrym prze¶›wietleniu Grupy Fotograficznej "€žFlash". Obecnie grupa kontynuuje procesy chemiczne zapocz±…tkowane w starej grupie. Miejscem realizacji projektu jest Dom Kultury w Chwał‚owicach, gdzie zostaje on systematycznie do¶›wietlany w odstę™pach dwutygodniowych. Materiał ¶wiatł‚oczuły, na którym bazuje grupa liczy sobie ISO od 16 do 65. Jego podstawowym celem jest oddanie wła¶›ciwie na¶›wietlonej wrażliwo¶›ci ludzkiej za pomoc±… obrazu. Rotacja zwi±…zków chemicznych w grupie jest raczej stał‚a, lecz za natchnieniem bożym zdarzaj±… się na szcz궛cie nowe pierwiastki.

Głównym ich zadaniem jest wywoływanie na sobie wcze¶›niej niesprawdzonych reakcji, wł±…cznie z testowaniem różnych filtrów krytycyzmu oraz zarażanie cz±…steczkami ¶›wiatł‚a nie-na¶›wietlonych jeszcze materiałów. Oprócz tego ich dział‚alno¶ć‡ oscyluje wokół‚ upijania się dobr± kaw±…, wzajemnemu psuciu sobie autofokusa, deptaniu tł‚a i niszczeniu studia, rozwijaniu choroby o nazwie: "€žskleroza skł‚adkowa" oraz odwiecznych prawd o wszech¶›wiecie m.in., że linia horyzontu nigdy nie może "€ži¶ć"€ť przez ¶›rodek czy, że pierwszy plan musi być ostry.